AgencjaCentrum - Informacje o dystrybutorze
Informacje o dystrybutorze

Nazwa agenta     
Agencja „Centrum” Przy  Skarpie Dorota Błaszczak 

Rodzaj agenta     
AGENCJA „CENTRUM” PRZY SKARPIE 

Siedziba agenta     
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Sienkiewicza 51

Zakłady ubezpieczeń na rzecz których działa agent (nazwa)     

 • AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. 
 • Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group 
 • Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
 • Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
 • PZU S.A. 
 • Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. 
 • Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. 
 • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. 
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie Warta S.A.   
 • Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 

Nr wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych     
11121142/A

Adres strony internetowej rejestru     
https://au.knf.gov.pl/Au_online/

Sposób sprawdzenia wpisu do rejestru     
Użycie opcji „szukaj agenta” oraz wpisanie danych agenta w pola wyszukiwania, dostępne na wskazanej powyżej stronie. 

Charakter wynagrodzenia otrzymywanego przez agenta w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia     
Agent ubezpieczeniowy otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne, płatne przez ubezpieczyciela – twórcę produktu, które jest uzależnione od liczby sprzedanych umów ubezpieczenia oraz zakresu ochrony ubezpieczeniowej w konkretnej umowie. 
Agent ubezpieczeniowy może otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie w postaci nagród rzeczowych lub finansowych w przypadku konkursów lub promocji organizowanych przez ubezpieczyciela – twórcę produktu, w tym także za sprzedaż konkretnych produktów. 

Możliwość złożenia reklamacji
W zakresie niezwiązanym z udzielaną przez ubezpieczyciela – twórcę produktu ochroną ubezpieczeniową klient agenta ma możliwość złożenia reklamacji bezpośrednio do agenta: 

 1. mailowo na adres: [email protected]
 2. pisemnie na adres: AGENCJA „CENTRUM” PRZY SKARPIE 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Sienkiewicza 51 z dopiskiem – reklamacja
 3. ustnie lub pisemnie (do protokołu): za pośrednictwem osoby, która proponowała zawarcie umowy ubezpieczenia w imieniu agenta. 
 4. telefonicznie pod numerem: 227345090 lub 783308875

W zakresie związanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową reklamacje należy kierować do ubezpieczyciela – twórcy produktu w sposób określony w warunkach ubezpieczenia lub karcie produktu. 

Możliwość wniesienia skargi     
W przypadku naruszenia przez agenta obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym dotyczących dystrybucji ubezpieczeń, przysługuje klientowi agenta prawo do wniesienia skargi do Rzecznika Finansowego lub Komisji Nadzoru Finansowego. 

Możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów 
Klient u agenta 

Akcje i udziały w zakładach ubezpieczeń
Dystrybutor nie posiada akcji/udziałów jakiegokolwiek zakładu ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników.