Ubezpieczenia

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia majątkoweCo to jest „ubezpieczenie majątkowe”?
Jest to, najprościej mówiąc, ubezpieczenie naszego majątku.
Ubezpieczeniem może być objęte mienie:
dom jednorodzinny, lokal mieszkalny, ruchomości domowe,  ruchomości domowe specjalne (takie jak dzieła sztuki, antyki, biżuteria, kamienie szlachetne, perły, przedmioty unikatowe) papiery wartościowe, kolekcje, broń;  stałe elementy lokalu, garaż, inny budynek, ogrodzenie, obiekty małej architektury.

A także ubezpieczenie utraty zysku , ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie jachtów śródlądowych od uszkodzeń i zniszczeń i wszystko to, co nam przyjdzie na myśl: nawet kot, rasowy pies czy rybki w akwarium.

Ubezpieczenie auto casco (AC) pojazdu mechanicznego, to też ubezpieczenie majątkowe, jednak z uwagi na fakt, iż jest to również ubezpieczenie komunikacyjne, umieściliśmy je w rozdziale o ubezpieczeniach komunikacyjnych.

Majątek możemy ubezpieczyć od różnych ryzyk:

Może to być ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych takich jak: pożar, dym i sadza, trzęsienie ziemi, zapadanie się ziemi, osuwanie się ziemi, huragan, powódź, napór śniegu, przepięcia, zalanie, stłuczenie, eksplozja, implozja, uderzenie pojazdu powietrznego, uderzenie pojazdu lądowego, pośrednie i bezpośrednie uderzenie pioruna.

Ryzyka kradzieżowe obejmują szkody powstałe w związku z kradzieżą z włamaniem, rabunek i dewastacja, przez którą należy rozumieć każde celowe zniszczenie dokonane przez osoby trzecie.
Najbardziej komfortowym ubezpieczeniem jest polisa oparta o zasadę all risk.
Jest to nowość  na naszym rynku ubezpieczeniowym, szczerze ją polecamy, ponieważ gwarantuje ona najszerszy z możliwych zakres odpowiedialności.

Przykładem takiego ubezpieczenia majątkowego jest  WARTA DOM KOMFORT,  oferowane przez TuiR WARTA S.A.
Nowatorska konstrukcja zakresu ochrony opartej o zasadę all risks oznacza objęcie ochroną wszystkich zdarzeń powodujących szkodę chyba, że dany ich rodzaj został wymieniony w katalogu wyłączeń ochrony. Rozwiązanie to znane było wcześniej z ubezpieczeń dużych podmiotów gospodarczych. WARTA włączyła odpowiedzialność na zasadzie all risks do powszechnie dostępnego ubezpieczenia dla posiadaczy domów i mieszkań.Większość firm funkcjonujących na rynku ściśle określa zakres ochrony i niezależnie od tego ogranicza go dodatkowo wprowadzając katalog wyłączeń. O tym więc, czy dana oferta jest mniej lub bardziej korzystna dla klienta decyduje lista zdarzeń, za które dana firma odpowiada, w zestawieniu z zakresem wyłączeń odpowiedzialności. W ubezpieczeniu WARTA Dom Komfort zastosowano nowatorskie rozwiązanie polegające na przyjęciu odpowiedzialności za wszystko co nie jest wyłączone, a więc lista zdarzeń angażujących ochronę jest tak naprawdę nieskończenie długa. To zupełnie nowa jakość polis mieszkaniowych, wprowadzająca w życie postulat, by ubezpieczenie było proste i czytelne dla klienta.
Szczerze polecamy naszym klientom tę formę ubezpieczenia. W przypadku posiadania ponadstandardowych zabezpieczeń przeciwwłamaniowych, składka za ubezpieczenie w pełnej ochronie wyniesie często mniej niż w zakresie ograniczonym. Nie jest to żaden chwyt reklamowy, tylko umiejętne wykorzystanie dostępnych na rynku ofert.

Zniżki:
Różne Firmy ubezpieczeniowe mają własny system zniżek i zwyżek przy ubezpieczeniach majątkowych. Zwykle, w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym uwzględnia się zniżki za następujące zabezpieczenia:

 • system alarmowy z monitoringiem i włączeniem do akcji załóg interwencyjnych całodobowy dozór
 • drzwi przeciwwłamaniowe z certyfikatem
 • bezszkodowy przebieg ubezpieczenia
 • kraty, rolety przeciwwłamaniowe w oknach
 • system alarmowy
 • zamek z certyfikatem
 • blokady antywyważeniowe

Również ubezpieczeniem majątkowym jest ubezpieczenie oc w życiu prywatnym.
Towarzystwa ubezpieczeniowe mają różne zakresy odpowiedzialności.
W jednych Firmach  ubezpieczenie to ogranicza się do odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem lub użytkowaniem ubezpieczonego w danej firmie mieszkania,  w innych jest bardzo rozbudowane i obejmuje szeroki zakres potencjalnych szkód: odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie całego świata, przez współmałżonka, dzieci, zwierzęta domowe a nawet pszczoły z pasieki do 5 – ciu uli.

W TuiR Warta S.A. - Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osoby fizycznej, jeżeli w związku z czynnościami w życiu prywatnym lub posiadaniem mienia, jest ona zobowiązana, w myśl przepisów prawa, do naprawienia szkody.

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody polegające na spowodowaniu śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, albo uszkodzeniu lub zniszczenia mienia m.in.:

 • powstałe w następstwie awarii instalacji wodociągowej,
 • wyrządzone w związku z używaniem rowerów, łodzi wiosłowych, kajaków, rowerów wodnych, desek surfingowych, pontonów, skuterów wodnych itp.,
 • spowodowane przez zwierzęta domowe (w tym egzotyczne).

Dodatkowo, WARTA może ubezpieczyć odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego i jego najbliższej rodziny za szkody:

 • wyrządzone poza granicami Polski, w tym także na terytorium USA i Kanady,
 • w mieniu (zarówno nieruchomym i ruchomym) wynajmowanym przez ubezpieczonego np. w wynajętym mieszkaniu, garażu itp.,
 • związane z posiadaniem i używaniem broni palnej.


W PZU S.A. odpowiedzialność cywilna (OC) w życiu prywatnym
także chroni interesy majątkowe ubezpieczonego, w sytuacji wyrządzenia szkody osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności w życiu prywatnym i/lub posiadanym mieniem.
PZU SA udziela ochrony ubezpieczeniowej osobie fizycznej, gdy w związku z wykonywaniem czynności w życiu prywatnym i posiadaniem mienia, w następstwie czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) jest zobowiązana do naprawienia szkody na osobie bądź rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są w szczególności szkody powstałe z tytułu:

 • posiadania i użytkowania mieszkania, nieruchomości oraz garaży dla własnego użytku (łączne ze szkodami wodociągowymi).
 • posiadania zwierząt domowych i egzotycznych,
 • posiadania pasiek do 5 uli,
 • użytkowania rowerów, wózków inwalidzkich,
 • użytkowania sprzętu pływającego dla własnego użytku.

Z ochrony ubezpieczeniowej korzystają także:

 • małżonek ubezpieczonego oraz osoba pozostająca w konkubinacie, o ile prowadzą wspólne gospodarstwo domowe,
 • dzieci, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność (własne, pasierbowie, dzieci przysposobione, dzieci przyjęte na wychowanie),
 • pomoc domowa zatrudniona przez ubezpieczonego, podczas wykonywania powierzonych czynności w gospodarstwie domowym.

Ponadto PZU SA pokrywa uzasadnione koszty procesu, związane z dochodzeniem roszczenia przez poszkodowanego oraz koszty wynikłe z zastosowania środków podjętych w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne. Koszty te nie są limitowane, ale są zaliczane w poczet sumy gwarancyjnej.

Warunki przewidują klauzule rozszerzające odpowiedzialność PZU SA. o szkody:

 • powstałe poza terytorium RP,
 • powstałe w mieniu, z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania lub innej podobnej formy np. leasingu.

Okres ubezpieczenia i składka
Okres ubezpieczenia trwa jeden rok, chyba że umowę ubezpieczenia zawarto na inny okres. Wysokość składki jest uzależniona przede wszystkim od wysokości sumy gwarancyjnej.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Agent ubezpieczeniowy jest związany z konkretną firmą ubezpieczeniową. Reprezentuje ją i przedstawia klientowi oferty tej konkretnej firmy. Najczęściej posiada pełnomocnictwo do wystawiania polis (WYJĄTKIEM SĄ UBEZPIECZENIA ŻYCIOWE, te polisy  najczęściej wystawia bezpośrednio  firma ubezpieczeniowa, na podstawie złożonego przez klienta wniosku).

Broker działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez klienta. Nie może go wiązać umowa z towarzystwem ubezpieczeniowym, przedstawia klientowi oferty różnych firm ubezpieczeniowych. Nie może wystawiać polis, dopiero po akceptacji oferty przez klienta, zwraca się do towarzystwa ubezpieczeniowego z prośbą o wystawienie polisy.

My jesteśmy Multiagencją ubezpieczeniową, czyli współpracujemy z wieloma firmami ubezpieczeniowymi na podstawie uzyskanych pełnomocnictw. Daje nam to szeroki dostęp do ofert, tak jak w przypadku brokera, oraz możemy wystawiać polisy tak jak agent ubezpieczeniowy. Tego typu  forma prowadzenia pośrednictwa ubezpieczeniowego łączy wszystkie zalety bycia brokerem i zalety bycia agentem, eliminując jednocześnie wady tych obu form. (szybkie ubezpieczenia, ponieważ mamy pełnomocnictwo do wystawiania polis i szeroka oferta wielu firm ubezpieczeniowych)

Ubezpieczenie domu, mieszkania, ruchomości, budynków gospodarczych i innych składników majątku może zawrzeć właściciel lub upoważniona przez niego osoba.

Składkę za ubezpieczenie płaci ubezpieczający. Nie koniecznie jest to właściciel. „Ubezpieczający”, to osoba, która zawiera ubezpieczenie.
Tak więc warto pamiętać, że jeśli wyświadczamy komuś przysługę i zawieramy za niego ubezpieczenie, zakład ubezpieczeń od nas będzie egzekwował kolejne raty składki!

Jest to bardzo nowoczesna formuła ubezpieczenia stosowana tylko przez kila firm na rynku ubezpieczeniowym w Polsce. Przykładem takiego ubezpieczenia jest auto casco posiadaczy pojazdów mechanicznych w TuiR WARTA S.A. i Warta DOM KOMFORT w TuiR WARTA S.A.
Taka forma ubezpieczenia oznacza że odpowiedzialnością towarzystwa ubezpieczeniowego objęte są wszystkie szkody, których nie ujęto w katalogu wyłączeń.

Słowo oznacza „okres przejściowy”, ale działa „w obie strony”. Jedne firmy ubezpieczeniowe określają tak termin gdy ubezpieczenie jeszcze działa, mimo iż się skończyło, zgodnie z polisą (na przykład ubezpieczenie domu, mieszkania i ruchomości domowych w TUIR WARTA S.A. – odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego nie kończy się wraz z datą zakończenia polisy, tylko trwa jeszcze 30 dni). Inne firmy natomiast, mianem „karencja” określają czas, w którym ubezpieczenie jeszcze nie działa, mimo że na polisie wpisano datę odpowiedzialności. Najczęściej chodzi tu o ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą, gdy klient przebywa poza granicami, często karencji podlega ubezpieczenie domku letniskowego, nagrobka itp... Zawierając jakiekolwiek ubezpieczenie zawsze należy zapytać o KARENCJĘ.

Wymóg zabezpieczeń uzależniony jest od zakresu ubezpieczenia. Jeśli jest to ubezpieczenie od ognia wówczas firma ubezpieczeniowa nie wymaga zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. Przy ubezpieczeniu mienia od kradzieży wymagane są przynajmniej dwa zamki wielozastawkowe.
Po szczegóły  zapraszamy do naszego biura w Grodzisku Maz. przy ul. Sienkiewicza 51  w godzinach 8.00 -19.00 soboty 8.00 – 14.00

Zawierając ubezpieczenie mieszkania, domu, ruchomości należy kierować się przede wszystkim zakresem odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego i oczywiście ceną. Należy jednak pamiętać, że cena nie powinna odgrywać głównej roli, gdyż jest to ubezpieczenie które ma chronić nasz majątek.

Zgodnie z definicją towarzystw ubezpieczeniowych, zdarzenie losowe to: deszcz nawalny, dym i sadza, grad, huragan, lawina, napór śniegu, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, przepięcie, stłuczenie szyb, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu mechanicznego, upadek pojazdu powietrznego, wybuch, zapadanie się ziemi, zalanie.

Natomiast Kradzież z włamaniem to działanie polegające na bezprawnym zaborze mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia po usunięciu zabezpieczeń przy użyciu siły fizycznej, narzędzi, pozostawiającym ślady włamania, lub po otworzeniu zabezpieczeń oryginalnym kluczem, który sprawca zdobył przez kradzież z włamaniem do innego pomieszczenia zabezpieczonego zgodnie z warunkami ubezpieczenia.

Tak więc ubezpieczając mienie od zdarzeń losowych należy pamiętać o ubezpieczeniu od kradzieży.

Często firmy dają zniżki swoim klientom. Jednak warto sprawdzić czy nie będziemy mieli taniej ubezpieczając się w firmie która będzie oferowała nam najkorzystniejsze ubezpieczenie w dniu zawierania polisy. Zapraszamy do naszej Agencji Centrum w Grodzisku Maz. przy ul. Sienkiewicza 51. Znajdziemy najkorzystniejszą ofertę.

Ubezpieczenia Warta - Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Ubezpieczenia HDI Ubezpieczenia PTU - Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Ubezpieczenia Generali Group Ubezpieczenia Compensa - Towarzystwo Ubezpieczeń Compensa Ubezpieczenia Liberty Direct Ubezpieczenia UNIQA - Towarzystwo Ubezpieczeń UNIQA Proama Ubezpieczenia Ubezpieczenia Link4 Ubezpieczenia Gothaer Ubezpieczenia Ergo Hestia Ubezpieczenia Allianz